Vi hjälper dig att hitta rätt produkt.

Kontakta oss

Föreskrifter för ögonduschar och nödduschar

Regler om nöddusch och ögonduschar för den svenska marknaden finns på Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7, 2020:1, se länk nedan.
Första hjälpen och krisstöd (ögondusch / nöddusch)

Här hittar du AFS 1999:7»

Arbetsplatsens utformning (var ska det finnas ögonspolning / nöddusch)

Här hittar du AFS 2020:1 »

Kemiska arbetsmiljörisker

Här hittar du AFS 2011:19 »

Blybatterier (ögonspolning)

Här hittar du AFS 1988:4 »

Skador

Frätande syror och andra farliga ämnen kan ge allvarliga skador. När en olycka är framme är det viktigt att en nödutrustning finns i omedelbar närhet av arbetsplatsen och det är ytterst viktigt att spolning sker direkt efter att du utsatts för det farliga ämnet. Vägen fram till spolning får inte blockeras. Försenad ”första hjälpen” behandling kan innebära allvarliga skador. Exempel på ämnen som är skadliga för ögon och hud är frätande syror, alkaliska skador, mekaniska skador, heta ämnen och vätskor. För att ögonspolning skall få maximal effekt gäller framför allt nedan förutsättningar:

  • Spolning ska inledas omedelbart för att förebygga eller begränsa allvarliga skador, och det kan gälla sekunder.
  • Spolning ska vara effektiv och varaktig för att hindra fortsatt skadeutveckling.
  • Ögonlocken ska hålls brett isär under spolningen.
  • Det är viktigt att kontaktlinser tas ut vid ögonsköljningen eftersom de hindrar effektiv ögonspolning och därmed kan förvärra en eventuell ögonskada.

Hur ska vi då veta på vilken plats och i vilken miljö det måste finnas ögonduschar och nödduschar? Arbetsplatsens utformning ska vara utformad så att det finns ögonspolning och/eller nöddusch där det finns risk för stänk i ögonen eller att bli översköljd av en kemisk produkt. Med hjälp av arbetsmiljöverkets rekommendationer kan vi få kunskap om de skyldigheter och krav som ställs på arbetsmiljön där första hjälpen och skyddsutrustning är nödvändigt. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats »

Arbetsmiljölagen och föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna anger mer i detalj de krav och skyldigheter som finns beträffande arbetsmiljön. I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och skyddsansvariga för att förebygga olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket ger ut de föreskrifter (se längst upp på sidan) som mer i detalj tar upp de krav som ställs i särskilda miljöer.

Sammanställning av regler och krav på skyddsutrustning

Krav och kapacitet för nöddusch

Enligt AFS 2020:1
Vägen till nödduschen får inte vara blockerad. Nödduschen ska vara lätt att utlösa både av stående och krypande person, och den ska ge tillräckligt med vatten för att hindra skada eller fortsatt skadeutveckling. Vattnet ska normalt vara tempererat.

Definitioner:
Med uttrycket normalt i föreskriftstexterna avses att kraven i paragraftexten ska uppfyllas utom vid de enstaka fall då speciella omständigheter gör att undantag behöver göras. Ett sådant fall kan vara att arbetsplatsen endast används tillfälligt och att säkerheten kan upprätthållas genom andra åtgärder.

Krav och kapacitet för ögondusch

Enligt AFS 1999:7
Den ska vara lätt att utlösa, helst ger fria händer
till att hålla isär ögonlocken, ge en effektiv spolning under tillräckligt lång tid samt ge tempererad spolvätska vid lång spoltid.

Där långa spoltider behövs för att hindra skada, vilket är fallet efter stänk av ämnen som är frätande på ögonen, är det angeläget att spolning kan ske med tempererat vatten. Om enbart kallt vatten finns kan det bli svårt att uthärda en tillräckligt lång spoltid. Vattentemperaturen bör ligga i intervallet 20 till 30°C.

 

Spolbild för nöddusch

Enligt AFS 1999:7
Duschstrilen och vattenmängden bör vara så stor att hela kroppen täcks av en stor mängd vatten inom några sekunder.

Spolbild för ögon- & ansiktsdusch

Enligt AFS 1999:7
Spolningen bör ske med mjuk vattenstråle så att
inte ögat skadas. Tryckreducering kan behövas. Vattenstrålen bör inte överskrida 250 mm.

Tänk även på att det är viktigt att nödduschen och ögonduschen ska testas regelbundet.

Internationella standarder

Våra nöd- och ögonduschar uppfyller även villkoren i den europeiska standarden för nödduschar och anordningar för ögonspolning EN 15154-1, 2, 3 & 4*:senaste upplagan (European Committee for Standardization) och den amerikanska standarden för ögon- och nödduschar ANSI/ISEA Norm Z358.1-senaste upplagan (American national standard institute).

*Mer information om del 1-4 för EN 15154:
Part 1 (2006): Nödduschar fast anslutna till vattenledning i laboratorier
Part 2 (2006): Anordningar för ögonspolning fast ansluten till vattenledning
Part 3 (2009): Nödduschar ej fast anslutna till vattenledning
Part 4 (2009): Anordningar för ögonspolning ej fast ansluten till vattenledning
Part 5: Under godkännande
Part 6: Under godkännande

Har du frågor gällande lag och krav är du välkommen att kontakta oss på Krusman Nödduschar, telefon 021-14 92 00 så hjälper vi dig gärna.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer